Anuncis‎ > ‎

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2011-2012

10 de febr. 2011, 14:29 publicada per Usuari desconegut
Pàgina web amb tota la informació

Calendari

oPublicació de l'oferta: 10 de febrer del 2011

oPeríode de presentació de sol·licituds: del 14 al 25 de febrer del 2011. Si la sol·licitud s'envia per Internet, el termini es tanca a les 24 h del 24 de febrer del 2011

oPublicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 15 de març del 2011

oSorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 15 de març de 2011 a les 11 h, als serveis centrals del Departament d'Enseyament (Via Augusta, 202, Barcelona). El resultat es difon a partir de les 12 h.

oTermini per presentar reclamacions: 16, 17 i 18 de març del 2010

oPublicació de les llistes amb la puntuació definitiva: 23 de març del 2011

oPublicació de l'oferta definitiva: 8 d'abril del 2011

oPublicació de les llistes d'alumnat admès: 2 de maig del 2011

oPeríode de matrícula: del 6 al 10 de juny del 2011. La matrícula està condicionada a la superació del curs en què està escolaritzat l'alumne o alumna i a la matrícula en un conservatori, si s'escau.


Els centres integrats poden adaptar aquest calendari a la realització de la valoració de les aptituds artístiques de l'alumnat sol·licitant; en tot cas han de respectar el període de presentació de sol·licituds i abans del dia 7 de febrer de 2011 han de fer de fer públic al tauler d'anuncis el calendari d'actuacions.

 

Criteris de prioritat i barem

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics de l'etapa, els criteris generals i els criteris complementaris.

Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d'admissió i poder ordenar-les.

Les sol·licituds que queden empatades s'ordenen a partir del número de desempat que s'obté per sorteig.

Els criteris de prioritat i els punts que atorga cada un són els següents:

Criteris específics

oL'alumnat que vol cursar ensenyaments professionals de música o de dansa i l'alumnat que segueix programes esportius d'alt rendiment ho pot fer constar a la sol·licitud de preinscripció i, en aquest cas, té prioritat (encara que no provingui d'un centre adscrit) per accedir a les places d'educació secundària obligatòria dels centres que tenen horaris adaptats als ensenyaments artístics o als programes esportius d'alt rendiment.

oPer cursar ensenyaments en un curs d'educació secundària obligatòria en un centre determinat té preferència l'alumnat que procedeix de centres adscrits a aquest centre.

 Criteris generals

oSi en el moment en què es presenta la preinscripció, l'alumne o l'alumna té germans escolaritzats al centre o pares o tutors que hi treballin: 40 punts.

§  Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar.

§  La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan la germana o el germà està escolaritzat o escolaritzada en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d'adscripció.

oProximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o, en el seu cas, la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora, el guardador o la guardadora de fet (en el sentit de guàrdia legal previst al dret civil català o de resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família)

§  Quan el domicili habitual estigui a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.

§  Quan a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora, el guardador o la guardadora de fet es prengui en consideració, en lloc del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.

§  Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

oQuan el pare o la mare, el tutor o la tutora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.

oQuan l'alumne o l'alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de l'alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

Criteris complementaris

oSi l'alumne o l'alumna forma part d'una família nombrosa o una família monoparental: 15 punts.

oSi l'alumne o l'alumna té una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts.

oSi el pare, la mare, el tutor o la tutora o un germà o una germana de l'alumne o l'alumna han estat escolaritzats en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals en el centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts.

§  Són ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals: el segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria, els PQPI i la formació professional de grau mitjà.

§  Són equivalents a aquests ensenyaments: el parvulari, l'educació general bàsica (EGB) o els ensenyaments primaris, el primer i el segon curs del batxillerat unificat polivalent (BUP) o el batxillerat elemental o el batxillerat superior, i la FP1, i en general qualsevol ensenyament que es cursava entre els 3 i els 16 anys.


 

Documentació que cal presentar

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció, o durant el termini establert per fer-la cal presentar la documentació.

La no acreditació documental de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud de preinscripció, dins el termini establert, implica que el criteri afectat no es consideri i es perdin els punts corresponents.

A. Documentació identificativa (s'ha de presentar en tots els casos)

oOriginal i fotocòpia del llibre de família (o altres documents relatius a la filiació). Si l'alumne o l'alumne està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.

oOriginal i fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI) de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

oOriginal i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI), si la teniu.

Les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen.

B. Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat (s'ha de presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció)

oRenda anual de la unitat familiar

§  Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.

oProximitat del domicili de l'alumne o alumna (o proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant)

§  Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

§  Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, i el resguard de la renovació del DNI o comunicació, amb registre d'entrada, del canvi de domicili a la delegació del Govern en el cas de persones estrangeres.

§  Quan es consideri el domicili del lloc de treball, cal presentar una còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agencia Tributària i s'ha de presentar una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036).

oGermans o germanes escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció (en ambdós casos)
El centre comprova directament aquestes circumstàncies, però cal tenir en compte el següent:

§  S'entén que el pare o la mare, el tutor o la tutora legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí o interina o substitut o substituta o amb un contracte laboral o administratiu.

§  Si d'acord amb el previst a l'article 10.1 del Decret 75/2007, s'al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d'adscripció, cal presentar un certificat d'aquest centre.

oDiscapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, el tutor, la tutora o els germans

§  Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició emès pel Departament d'Acció Social i Ciutadania. També s'admeten els certificats de discapacitat emesos per l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.

§  Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

oFamília nombrosa o família monoparental

§  Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

oMalaltia crònica de l'alumne o l'alumna que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic

§  Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s'indiqui expressament que l'alumne o l'alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosa la celiaquia, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

oAlumnat que cursa simultàniament ensenyaments artístics de música o dansa i l'educació secundària obligatòria

§  Declaració, en fer la sol·licitud, i acreditació, en el moment de formalitzar la matrícula, que està matriculat (o admès pendent de matriculació) en un centre autoritzat per cursar ensenyaments professionals de música o dansa.

oAlumnat que segueix programes esportius d'alt rendiment

§  Certificat del Consell Català de l'Esport

oEl pare, la mare, els tutors o els germans de l'alumne o l'alumna han estat escolaritzats en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals* en el centre per al qual es presenta la sol·licitud.

§  El pare, la mare, els tutors o els germans han de facilitar al centre les seves dades perquè aquest en faci la comprovació.


*Són ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals: el segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria, els PQPI i la formació professional de grau mitjà. Són equivalents a aquests ensenyaments: el parvulari, l'educació general bàsica (EGB) o els ensenyaments primaris, el primer i el segon curs del batxillerat unificat polivalent (BUP) o el batxillerat elemental o el batxillerat superior, i la FP1, i en general qualsevol ensenyament que es cursava entre els 3 i els 16 anys.


 

Sol·licitud de preinscripció

La sol·licitud de preinscripció s'ha de formalitzar durant el període indicat al calendari mitjançant la sol·licitud disponible als centres educatius, als ajuntaments, a les oficines municipals d'escolarització, als serveis territorials del Departament d'Ensenyament i en aquesta pàgina.

Només podeu presentar
 una sol·licitud per alumne o alumna (si presenteu més d'una sol·licitud, perdreu tots els drets de prioritat i, per tant, els punts que us puguin correspondre).

A la sol·licitud s'hi poden indicar, per ordre de preferència, peticions d'admissió en diversos centres.

Per emplenar i presentar la sol·licitud de preinscripció teniu tres opcions:
 
1. Emplenar la sol·licitud a mà, signar-la i presentar-la al centre juntament amb la documentació.

·      Sol·licitud de preinscripció. Curs 2011-2012 [PDF, 101,60 KB.]

 

Instruccions per emplenar la sol·licitud (no disponible) 

2. Emplenar la sol·licitud a l'ordinador, imprimir-la, signar-la i presentar-la al centre juntament amb la documentació.

Sol·licitud de preinscripció. Curs 2011-2012 (no disponible)

 

3. Emplenar la sol·licitud a l'ordinador i enviar-la per Internet; obtindreu un resguard que cal d'imprimir, signar i presentar al centre juntament amb la documentació.

Sol·licitud de preinscripció. Curs 2011-2012 (no disponible)

Lloc de presentació

La sol·licitud i la documentació s'han de presentar preferentment al centre demanat en primer lloc. També es pot presentar a l'oficina municipal d'escolarització del municipi on estigui ubicat el centre demanat en primer lloc o, si no està creada, a l'ajuntament corresponent, als serveis territorials o a les oficines gestores del Departament d'Ensenyament.

Accés a centres integrats

Els alumnes que vulguin accedir a centres integrats han de presentar la sol·licitud de preinscripció al centre integrat. Per demanar altres centres on cursar els ensenyaments de règim general en el cas de no ser admesos al centre integrat, han de presentar en el mateix període una segona sol·licitud, en la qual constin les peticions de centres (exclòs el centre integrat) al centre demanat en primer lloc en aquesta segona sol·licitud. En aquest cas no es considera que hi ha duplicitat de sol·licituds, ja que l'admissió al centre integrat requereix una valoració favorable de les seves aptituds artístiques.


 

Resultats de la preinscripció

1. Publicació de les llistes amb la puntuació provisional

En les dates que estableix el calendari de preinscripció els centres i les oficines municipals d'escolarització publiquen al tauler d'anuncis les llistes de les sol·licituds ordenades segons la puntuació que ha rebut cada una en aplicar-hi el barem associat als criteris de prioritat.

En aquestes llistes també es dóna a conèixer el
 número que el Departament d'Ensenyament assigna de manera aleatòria a cada sol·licitud i que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat. Aquesta informació també es pot obtenir a la

oConsulta dels resultats de la preinscripció (no disponible)

 

A més a més, si ho vau indicar a la sol·licitud de preinscripció, rebreu el primer missatge al mòbil.

2. Període per presentar reclamacions

Si alguna de les dades de la llista no és correcta o la vostra sol·licitud no s'ha puntuat correctament, durant els dies que estableix el calendari de preinscripció podeu presentar una reclamació al mateix centre (o a l'oficina municipal d'escolarització).

3. Publicació de les llistes amb la puntuació definitiva

Un cop es tanca el període per presentar reclamacions, es publiquen les llistes de les sol·licituds ordenades segons la
puntuació definitiva. Aquesta informació també es pot obtenir a la

oConsulta dels resultats de la preinscripció (no disponible)

 

4. Sorteig per determinar el número de desempat

El dia indicat al calendari de preinscripció es fa el sorteig públic per determinar el número a partir del qual es fa l'ordenació de les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. El resultat del sorteig es difon a partir de les 12 hores del mateix dia (a partir d'aquesta hora també el podeu consultar en aquest web).

5. Publicació de les places assignades

Finalment, cada centre publica al seu tauler d'anuncis la llista de places assignades a l'alumnat que el va sol·licitar en primer lloc. Les oficines municipals d'escolarització també publiquen les llistes d'assignació de places. Si el centre no pot admetre tot l'alumnat que l'ha demanat com a primera opció, també ha de publicar una
 llista d'espera per a l'alumnat que no ha pogut admetre.

Per conèixer el centre assignat també podeu visualitzar la pàgina web

oConsulta dels resultats de la preinscripció (no disponible)

 

Si ho vau indicar a la sol·licitud de preinscripció, rebreu el segon missatge al mòbil.


 

Matrícula

L'alumnat admès ha de formalitzar la matrícula en les dates que estableix el calendari de preinscripció. 

La matrícula de l'alumnat d'educació secundària està condicionada a la superació del curs en què està escolaritzat l'alumne o alumna i a la matrícula en un conservatori, si s'escau.

Per a la formalització de la matrícula cal presentar una fotocòpia del
 carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents.

Quan no es tingui el carnet de vacunacions, s'ha de presentar-se un certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents.

Si el nen o la nena no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

Els directors dels centres públics i els titulars dels centres privats concertats, o la persona en qui deleguin, han d'entrevistar-se amb els pares, els tutors o els guardadors de l'alumne o l'alumna que es matricula per primera vegada al centre per tal d'atendre les consultes que els formulin i d'informar-los del projecte educatiu i lingüístic i de la carta de compromís educatiu.

Fins al 2 de setembre de 2011, si en un centre que té llista d'espera es produeix alguna vacant, aquesta s'ha d'oferir seguint l'ordre de la llista als alumnes que no s'han pogut admetre inicialment.

 

ą
Usuari desconegut,
11 de febr. 2011, 23:59
Ċ
Usuari desconegut,
11 de febr. 2011, 23:59
Comments