TERCER D'ESO - ORGANITZACIÓ CURRICULAR

ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM

 ORGANITZACIÓ CURRICULAR    
 DESCRIPCIÓ

 AGRUPAMENTS FLEXIBLES
A les matèries de matemàtiques, castellà i anglès. Dels tres grups de tercer fem tres grups en aquestes matèries (T1, T2, T3) distribuïts per nivell acadèmic.

 DESDOBLAMENTSA les matèries de tecnologia i ciències naturals es divideix el grup en dos una hora a la setmana.

 OPTATIVESOferim dues hores setmanals d’optatives dividides en dos quadrimestres. Els alumnes escolliran entre optatives de la memòria dels vaixells, Emprenedoria, Cultura Clàssica, Alemany i una matèria de Física i Química.


 ALTERNATIVA A LA RELIGIÓ
Oferim les matèries de Robòtica, Què fem al Baix a mar?, Habilitats Socials i Recerca de Feina. Tots els alumnes, exceptuant els que fan Història i cultura de les religions, faran les quatre matèries al llarg de tot el curs.


 PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR
Oferim un programa de diversificació curricular per alumnes amb baix rendiment i manca de motivació en els estudis. Els dimarts i els dijous realitzen pràctiques educatives en un entorn laboral. 
       CURRÍCULUM DE TERCER D'ESO

 MATÈRIA  
 HORES

 Llengua catalana i literatura 3

 Llengua castellana i literatura 3

 Llengua estrangera 3

 Matemàtiques 3

 Ciències de la naturalesa 4

 Ciències socials, geografia i història 3

 Educació per la ciutadania
 1

 Educació física 2

 Educació Visual i Plàstica
 1

Música
 1

 Tecnologia 2

 Religió (opcional) /Alternativa
 1

 Tutoria 1

 Matèries optatives 2

Comments