SEGON D'ESO - ORGANITZACIÓ CURRICULAR

ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM

 ORGANITZACIÓ CURRICULAR    
 DESCRIPCIÓ

 AGRUPAMENTS FLEXIBLES
A les matèries de matemàtiques, català i anglès. Dels tres grups de segon fem tres grups en aquestes matèries (T1, T2, T3 i  T4), distribuïts per nivell acadèmic. Els grups T1 i T2 són grups equivalents en quant a nivell acadèmic. La matèria de castellà es treballa amb trena una hora a la setmana.

 DESDOBLAMENTSA les matèries de tecnologia i ciències naturals es divideix el grup en dos una hora a la setmana.

 OPTATIVESDurant aquestes dues hores, farem treball per projectes interdisciplinars, amb l'objectiu d'ampliar els coneixements i de reforçar les competències bàsiques. Al segon quadrimestre, els alumnes que cursin alemany ho faran en aquesta franja i la resta d'alumnes continuarà fent projectes.

 ALTERNATIVA A LA RELIGIÓ
Durant aquesta hora farem un projecte individual amb l'objectiu de que cada alumne faci el seu propi porjecte en funció dels seus interessos i les seves necessitats.

       CURRÍCULUM DE SEGON D'ESO

 MATÈRIA  
 HORES

 Llengua catalana i literatura 3

 Llengua castellana i literatura 3

 Llengua estrangera 3

 Matemàtiques 4

 Ciències de la naturalesa 3

 Ciències socials, geografia i història 3

 Educació física 2

 Educació Visual i Plàstica
 3

 Tecnologia 2

 Religió (opcional) /Alternativa
 1

 Tutoria 1

 Matèries optatives 2

Comments