PRIMER D'ESO - ORGANITZACIÓ CURRICULAR

ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM

 ORGANITZACIÓ CURRICULAR    
 DESCRIPCIÓ

 AGRUPAMENTS FLEXIBLES
A les matèries de matemàtiques, català i anglès. Dels tres grups de primer fem quatre grups en aquestes matèries (T1, T2, T3 i T4), distribuïts per nivell acadèmic.   DESDOBLAMENTSA les matèries de tecnologia i ciències naturals es divideix el grup en dos una hora a la setmana.

 OPTATIVESOferim un treball per projectes interdisciplinars amb l'objectiu de  l’objectiu de reforçar les competències bàsiques i ampliar els coneixements de les matèries.

 ALTERNATIVA A LA RELIGIÓ
Oferim les matèries d’Educació Emocional, Alemany, Fem institut i Escacs. Tots els alumnes faran les quatre matèries organitzades de forma bimestral.

       CURRÍCULUM DE PRIMER D'ESO

 MATÈRIA  
 HORES

 Llengua catalana i literatura 3

 Llengua castellana i literatura 3

 Llengua estrangera 3

 Matemàtiques 3

 Ciències de la naturalesa 3

 Ciències socials, geografia i història 3

 Educació física 2

 Música 3

 Tecnologia 2

 Religió (opcional) /Alternativa
 2

 Tutoria 1

 Matèries optatives 2

Comments