Organització del currículum

ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM ____________________________________________________________________________________


Els grups classe s’han elaborat distribuint els alumnes de forma heterogènia en tots els cursos.

Per tal d’atendre les necessitats educatives de tots i cadascun dels alumnes organitzem el currículum en funció dels següents criteris:


  1. Reduir la ràtio de les assignatures instrumentals en els tres cursos.

  2. Treballar per projectes en les matèries optatives.

  3. Desdoblar les matèries de tecnologia i ciències naturals una hora a la setmana quan treballen a les aules específiques.

  4. Augmentar l’oferta formativa en els cursos més avançats.

  5. Oferir un Reforç d’Aula, treballant amb dos professors dins l’aula.

  6. Oferir com a alternativa a la religió matèries relacionades amb els valors, les habilitats socials i estratègies per la vida quotidiana.

  7. Elaborar adaptacions curriculars per aquells alumnes que ho necessitin.

  8. Elaborar Plans Individualitzats per aquells alumnes que ho necessitin.


D’acord amb aquests criteris el currículum que oferim queda distribuït de la següent manera:


PRIMER D'ESO


SEGON D'ESO


TERCER D'ESO


QUART D'ESO
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT____________________________________________________________________________________________________


Per aquells alumnes en què l’organització i la distribució curricular no és suficient, des del centre oferim altres recursos per tal de donar-los suport i fer un seguiment. 

El professorat d’orientació educativa i d’atenció a la diversitat ofereix el seu suport en:


Reforç a l’aula: en algunes matèries es treballa amb dos professors a l’aula.

Adaptacions curriculars: es dóna suport al professorat per l’elaboració de les adaptacions curriculars quan siguin necessari.

Plans individualitzats: aquells alumnes que tenen un Pla individualitzat es fa una coordinació amb el tutor i un seguiment exhaustiu de l’alumne.

Atencions individuals: es destinen unes hores setmanals per aquells alumnes que necessiten un seguiment individualitzat.

Coordinacions externes: per tal de fer un millor seguiment de l’alumne, es realitzen coordinacions amb l’EAP, Serveis Socials, CSMIJ, EAIA, i aquells organismes que estan involucrats en el procés educatiu de l’alumne.


AULA D'ACOLLIDA___________________________________________________________________________________________________________ 


Per l'alumnat nouvingut, disposem d'una aula d'acollida. D'aquesta manera aquests alumnes fan un aprenentatge intensiu del català, i de forma progressiva s'integren a l'aula ordinària. 


PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR ____________________________________________________________________________________ 


Per l'alumnat de tercer i quart d'ESO que presenta dificultats d'aprenentatge i una continuada desmotivació pels aprenentatges oferim al llarg de tot el curs el PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR (PDC). Els alumnes que en formin part tindran un horari específic. Cursaran algunes matèries amb el grup classe, algunes matèries amb un grup reduït i faran activiats educatives en empreses.


UNITATS DE SUPORT A L’EDUCACIÓ ESPECIAL____________________________________________________________________________________


El curs 2012-2013 va néixer al nostre centre una Unitat de Suport a l’Educació Especial.

Aquesta unitat està dissenyada per acollir alumnes amb una discapacitat psíquica.

Com a centre, creiem en el model inclusiu per atendre aquests alumnes, de manera que tots ells formen part del grup classe que se’ls ha assignat.

Sempre que entren en una aula ordinària van acompanyats d’un professional de les USEE.

Tots els alumnes de les USEE participen de la sessió setmanal de tutoria, de les sortides i de les activitats extraescolars que es duguin a terme en el seu grup classe de tutoria.

Aquests alumnes participen en algunes classes ordinàries. El criteri ve establert en funció de les necessitats de cada alumne, de les seves possibilitats i dels objectius que ens marquem per cada un d’ells.

El seu  horari setmanal és de 25 hores, de manera que entren cada dia a les 9h.