L'INSTITUT

PRESENTACIÓ DEL CENTRE______________________________________________________________________________________

L’Institut Baix a mar va engendrar-se el curs 2009-2010. Durant el primer curs el centre fou una extensió de l’Institut Dolors Mallafrè i Ros i tenia únicament dues línies de 1r d’ESO. A partir del curs 2010-2011 el centre adquireix autonomia pròpia i va creixent afegint cada any un nou curs. 

En el moment del seu naixement, el centre estava ubicat en mòduls. El mes de març del 2011 estrenem l’edifici on ens trobem actualment.

                                                                                                    

Actualment en el centre  hi ha tres línies a primer, segon,  tercer  i quart d’ESO i una línia  a primer i segon de Batxillerat. Enguany acabarà la primera promoció de Batxillerat a l’Institut Baix a mar.

El centre disposa també d’una Unitat de Suport a l’Educació Especial (USEE),  d’una Aula d’Acollida i de dos grups de Diversificació Curricular.

 

     

TRETS D'IDENTITAT__________________________________________________


La gestió de l’institut està orientada a satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat en particular, i de la societat en general, oferint-los uns ensenyaments i serveis de qualitat, cercant la millora contínua i aspirant a l’excel·lència en el servei. 

El nostre centre també es defineix com inclusiu, laic i respectuós amb la pluralitat.

La nostra ideologia de centre contempla com a referents, els següents aspectes:

  • La cultura de l’esforç i la constància com a eix vertebrador de tota la formació.

  • El treball en equip del professorat  com a eina fonamental per a satisfer les necessitats pedagògiques i personals del nostre alumnat.

  • L’atenció personalitzada tenint en compte les necessitats educatives de cadascun dels nostres alumnes.

  • La implicació del centre per a la sostenibilitat i la cura de l’entorn.

  • L’ús de les noves tecnologies com a eina bàsica de treball i de comunicació.
OBJECTIUS________________________________________________________________________________________________

La nostra finalitat és desenvolupar al màxim les capacitats de tots i cadascun dels alumnes, com a principi fonamentador de l'equitat i garantia, alhora, de la cohesió social. En base a aquest principi, els nostre objectius són:

  • Assolir un bon rendiment escolar.
  • Aconseguir una bona convivència en el centre.
  • Atendre les necessitats educatives de cada un dels alumnes, perseguint l’èxit escolar.

  • Contribuir en el desenvolupament de la personalitat dels alumnes i ajudar-los a assolir maduresa personal i integració social.

  • Contemplar la disciplina com una eina de treball i no un càstig.


LOCALITZACIÓ I CONTACTE___________________________________________________________________________________

Carrer de l'Àncora, 29
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel: 93 657 17 42
Fax: 93 816 06 46
correu@iesbaixamar.com
Coordenades: 41.219046,   1.733764